Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

MLS nv
Ringlaan 7, 8930 Menen, België
info@mls.be
+32 56 53 11 33
BTW BE 0429 447 902
RPR Kortrijk

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MLS, een NV met maatschappelijke zetel te Ringlaan 7 – B-8930 Menen, BTW BE 0429 447 902, RPR Kortrijk, hierna ‘MLS nv’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MLS nv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MLS nv aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten die de Klant zal moeten betalen worden vermeld op de website van MLS nv.

Prijzen zijn bindend behoudens sterke prijsschommelingen te wijten aan overmacht situaties.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MLS nv niet. MLS nv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MLS nv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MLS nv. MLS nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Onze bestelprocedure:
Enkel ingelogde klanten kunnen een bestelling plaatsen op de webshop. De Klant kan logingegevens aanvragen bij de klantendienst van MLS nv.
Na het toevoegen van producten aan het winkelkarretje, kan de Klant een bestelling plaatsen op de webshop.
Er zijn verschillende methodes om producten toe te voegen aan het winkelkarretje:

 • Methode 1:
  Op de website van MLS nv vindt de Klant in het deel ‘Producten’ het aanbod van MLS nv terug, deze wordt onderverdeeld in verschillende categorieën en subgroepen.
  Iedere subgroep bevat een tabel met producten.
  Een product wordt toegevoegd aan het winkelkarretje door een correcte hoeveelheid (meervoud van een verpakking) in te geven en onder de tabel op de knop “In winkelkarretje” te drukken. Dit laatste kan voor meerdere producten gelijktijdig.
 • Methode 2:
  Indien de Klant de MLS-artikelcodes kent, kan de Klant eenvoudig en snel via het deel ‘Snel bestellen’ de producten toevoegen aan het winkelkarretje.
  De Klant geeft ook hier een correcte hoeveelheid (meervoud van een verpakking) in en drukt op de knop “in winkelkarretje”.
 • Methode 3:
  In het deel ‘Dashboard’ vindt de Klant bij Ordergeschiedenis recent aangekochte producten terug en bij Favorieten de favoriete producten die de Klant zelf aangeduid heeft.
  De Klant geeft ook hier een correcte hoeveelheid (meervoud van een verpakking) in en drukt op de knop met het icoon van het winkelkarretje.

Zijn alle gewenste producten toegevoegd aan het winkelkarretje, dan kan de Klant de bestelling plaatsen.
Door op het icoon van het winkelkarretje te klikken bovenaan rechts, komt de Klant terecht in het winkelkarretje, daar is de knop “Bestelling plaatsen” terug te vinden.
In het volgend scherm dient de klant een geldig facturatie- en leveradres te selecteren. Het veld “Klantreferentie” is een verplicht veld. Eventuele opmerkingen kunnen meegegeven worden in het veld Opmerkingen.
Bij type verzending is de standaard verzendmethode aangeduid, die van toepassing is voor de Klant, maar deze kan ook aangepast worden.
Indien de Klant de levering op een latere datum wenst, wordt “Uitgestelde levering” aangevinkt en een juiste datum gekozen.
Om de bestelling te plaatsen, moet de Klant akkoord gaan met de Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Klant vinkt “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaardt deze.” aan en via de knop “Bevestigen” wordt de bestelling geplaatst en doorgestuurd naar MLS nv.
De Klant krijgt een bevestiging op het scherm en via email.

De bestelling komt elektronisch aan bij MLS nv, maar voor de verwerking tot levering, dient de bestelling nog goedgekeurd te worden door een regioverantwoordelijke van MLS nv.
De regioverantwoordelijke controleert de bestelling (hiermee rekening houdende met voorgaande bestellingen, gemaakte afspraken, …) en contacteert de Klant indien er wijzigingen zouden gebeuren.

Indien de Klant een vergissing opmerkt in de geplaatste bestelling, contacteert de Klant MLS nv zo spoedig mogelijk zodat de vergissing aangepast kan worden.

De betaling volgt via facturatie.

MLS nv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5

De levering en service der goederen geschiedt in onze magazijnen alwaar de koper steeds wordt geacht van rechtswege deze te hebben aanvaard en nagegaan op de conformiteit en zichtbare gebreken. Klachten met betrekking tot de aard, kwaliteit, het voorkomen of de verpakking van de koopwaar die verzonden wordt, moeten op straf van verval ons bereiken binnen de 5 dagen vanaf de levering. Eventuele klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum aan MLS nv meegedeeld te worden met vermelding van de datum en het factuurnummer. Een annulering van een order dient steeds uitdrukkelijk door MLS nv te worden aanvaard. Indien een factuur achteraf her maakt dient te worden omwille van een administratieve wijziging opvraag van de klant vallen mogelijk administratieve kosten, zijn de 25 €, ten laste van de klant.

Artikel 6

De verzending of het transport van de goederen geschiedt op risico en kosten van de koper, zelfs wanneer deze handelingen franco en door onze eigen diensten worden verricht. Er wordt geen enkele terugzending aanvaard zonder voorafgaande toestemming van MLS nv.

Artikel 7

Alle leveringstermijnen zijn slechts benaderend, zelfs wanneer een leveringsdatum bij schriftelijke overeenkomst is opgegeven. Het overschrijden van de termijn kan geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract ten laste van MLS nv, noch tot schadevergoeding.
In geval van niet volledige betaling van vorige leveringen is MLS nv gerechtigd de uitvoering van hangende bestellingen op te schorten.
Indien MLS nv geheel of gedeeltelijk niet kan overgaan tot levering ten gevolge van overmacht heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan oorlogsgevaar of oorlog, staking, lock-out, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van MLS nv die de gewone gang van haar activiteit belemmert.
Indien MLS nv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft nagekomen of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van MLS nv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)56 53 11 33, via e-mail op info@mls.be of per post op het volgende adres Ringlaan 7, B-8930 Menen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9

Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting in onze maatschappelijke zetel. Alle kosten zijn ten laste van de koper.
Vanaf de vervaldag van de facturen brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest op gelijk aan de intrestvoet van toepassing ingevolge de Wet van 02/08/2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.

Artikel 10

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende redenen op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en na de derde aanmaning een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12% van de totale factuurschuld met een minimum van € 130 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 11

In geval van protest van niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning alle nog te vervallen facturen ineens onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12

In geval van niet-betaling op de vervaldag zullen wij de verkoop van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen acht kalenderdagen na vergeefse aanmaning betekend per aangetekend schrijven. In alle gevallen waarbij de overeenkomst wordt ontbonden te zijnen laste verbindt de koper er zich toe aan ons ten titel van forfaitaire schadevergoeding een som te betalen die overeenstemt met 20% van de verkoopprijs, met een minimum van € 50.
De goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van de factuur en het verschuldigde saldo. Het risico gaat over op de koper op het ogenblik van de levering. De koopwaar die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd dient voor te komen in de staten van de koper met de vermelding “eigendomsvoorbehoud”. Wanneer de goederen worden verkocht of verwerkt zal de koper op eerste verzoek de daaruit voortvloeiende schuldvordering geheel of ten dele aan ons overdragen, ten belope van de nog verschuldigde bedragen. Geeft de koper geen gevolg aan dit verzoek, dan zijn wij gerechtigd verdere leveringen op te schorten.

Artikel 13

Professionele elektrische en elektronische apparaten.
Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is MLS nv toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.
Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan MLS nv de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

Artikel 14: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, MLS nv, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening van 25 mei 2018 (EU richtlijn 95/46/EC) ook wel GDPR met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestellingen, versturen van nieuwsbrieven en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien wij uw gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden wordt u hiervoor steeds de vraag gesteld.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie of verwijdering van gegevens (waar deze niet wettelijk verplicht zijn) van uw persoonsgegevens. Deze aanvraag stuurt u naar MLS nv – Ringlaan 7, 8930 Menen, België – privacy@mls.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MLS nv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
MLS nv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op privacy@mls.be.

Artikel 15: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze website maakt gebruik van ‘First party cookies’ (= technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan) en ‘Third Party cookies’ (= cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MLS nv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18

In geval van niet-betaling op de vervaldag zullen wij de verkoop van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen acht kalenderdagen na vergeefse aanmaning betekend per aangetekend schrijven. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, zelfs in kortgeding. Het Belgisch Recht is van toepassing.